Ми дуже раді що ви завітали до нас!!!

Шкільний методичний кабінет - творча лабораторія школи

За сучасних умов освіта – потужний чинник розвитку культури українського народу, відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, запорука громадянського миру і майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної, демократичної та правової держави – рівноправного члена європейської та світової спільноти.

Динамізм суспільно-економічних і політичних змін, що відбуваються в житті нашої країни, вимагають не менш динамічних змін в освітянській галузі, модернізації та реформуванн загальної середньої освіти та пріоритетності духовних і суспільних цінностей.


Ключовою особою у розв`язанні нагальних навчально-виховних завдань школи був і залишається вчитель. Ціннисними установками його мають бути пріоритетність формування особистості школяра, його розвиток, готовність до інноваційної діяльності, здатність до швидкої адаптації в соціумі, що постійно змінюється.


Для сучасної школи потрібні високваліфіковані вчителі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння вчителів міцними і глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці, створення належних умов  для  під вищення їх кваліфікації, розвитку педагогічної майстерності


Методична робота в Новгород-Сіверській державній гімназії ім.К.Д.Ушинського побудована на принципі системності колективної та індивідуальної праці вчителів над підвищенням своєї науково-теоретичної підготовки, професійної майстерності в міжкурсовий період.
Для успішної реалізації методичної роботи визначено мету, поставлено завдання, обрано відповідні форми роботи.


Мета: підвищення якості навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення майстерності педагогічних кадрів.


Завдання:
• активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;
• вивчення, впровадження й використання досягнень педагогів-новаторів-експериментаторів у практиці роботи педагогічного колективу гімназії;
• надання допомоги вчителям у впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес, в оволодінні сучасними методичними прийомами навчання, виховання й розвитку учнів;
• залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації шкільної науково-методичної проблеми: ,,Розвиток індивідуальних здібностей учнів шляхом забезпечення особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу та використання інноваційних технологій навчання”
• створення колективу однодумців, які зберігатимуть традиції гімназії й активно впроваджуватимуть інноваційні освітні технології в практику роботи;
• стимулювання ініціативи і творчості членів педагогічного колективу та активізація їхньої діяльності в науково-дослідницькій, пошуковій роботі;
• вияв недоліків, труднощів і перевантажень колективу та запобігання їм;
• розвиток світогляду, професійних і морально-особистісних рис членів педагогічного колективу шляхом самоосвіти і самовдосконалення.


Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського є шкільний методичний кабінет, який знаходиться у стані реорганізації та приведення у відповідність з вимогами до структурного підрозділу закладу нового типу.


Методичний кабінет створено згідно з Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти. Методичний кабінет діє під безпосереднім керівництвом заступника директора школи з навчально-методичної  роботи Логвин В.В. та методичної ради, створеної на базі методичного кабінету, яка спрямовує й координує всі напрями діяльності.


Основними принципами роботи методкабінету Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського є науковість, практична спрямованість, оперативність, мобільність, культура знань, моральні цінності, прогностичність та випереджаючий характер методичної роботи, оптимальне поєднання колективних, індивідуальних та групових форм педагогічної діяльності


Основною метою діяльності методичного кабінету Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського є створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти. Ця мета визначає завдання методичного кабінету  освітнього закладу нового типу:


-  забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служб загальноосвітнього навчального закладу;
- створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;
- надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
- координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;
- задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації;
- організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.
Оформлення методкабінету тісно пов’язане з науково-методичною проблемою, над якою працює гімназія у відповідності з планом роботи. Зміст представлених матеріалів розширює методичний кругозір учителя, допомагає йому удосконалюватись як педагогу і вихователю, сприяє розвитоку творчого потенціалу педагогів, впровадженню досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.


Методичній раді як дорадчому органу адміністраії, створеному при методичному кабінеті для загального керівництва методичною роботою, підпорядковано 7 методичних об’єднань, 2 творчі групи та динамічні групи.


Методична рада вивчає та аналізує стан навчально-виховної роботи, підсумки олімпіад, конкурсів, а також вивчає, узагальнює, пропагує та сприяє впроваженню перспективного педагогічного досвіду, надає допомогу вчителям в організації науково-дослідницької роботи, апробації нових підручників та навчальних програм, виробляє рекомендації щодо змісту самоосвіти, здійснює консультування та методичні тренінги для вчителів-початківців.


В методичному кабінеті створені необхідні умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників гімназії: оснащені робочі місця для вчителів, зібрана сучасна науково-методична література, кабінет оснащений сучаним комп’ютером, копіювальною технікою, сучасними наочними посібниками. У методичному кабінеті зберігається та пропонується для використання необхідні нормативно-правові документи: Конституція України, Закони про освіту, урядові документи з питань освіти, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, шкільні нормативно-правові документи; матеріали діяльності всіх форм методичної роботи гімназії; основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів: дидактичні матеріали, матеріали для організації контролю знань, аналітичні матеріали шкільного моніторингу за кожним із навчальних предметів, інформації з навчально-методичного забезпечення кожного предмета, зразки кращих письмових контрольних робіт, виконаних учнями, матеріали для оформлення шкільних навчальних кабінетів.


Картотеки статей періодичної преси на педагогічні теми, керівних і нормативних документів про освіту, обліку передового перспективного педагогічного досвіду, роботи над науково-методичною проблемою гімназії дають змогу вчителям та вихователям швидко орієнтуватися у сучасних тенденціях розвитку освіти.


Важливе місце у діяльності методичного кабінету відведено роботі з молодими вчителями. Робота школи молодого вчителя спланована, спланована також робота наставників, зберігаються зразки поурочних планів, методичні розробки уроків та позакласних заходів досвідчених вчителів, оформлено методичний збірник ,,Уроки перших уроків” (єдині вимоги до викладання навчальних предметів, рекомендації вчителю з основних напрямків діяльності тощо). Для молодих спеціалістів систематизовано матеріали з досвіду роботи вчителів-методистів, творчі звіти  Оформлено тематичні папки: сучасний урок, сучасні освітні технології, на допомогу молодому вчителю, робота над проблемою, робота з обдарованими дітьми, інтерактивні технології навчання та ін. Для організації науково-дослідницької роботи з обдарованими учнями запропоновані зразки усного захисту дитячих досліджень та база наукових рефератів з різних галузей наук.
При методичному кабінеті працює Школа передового педагогічного досвіду.


Матеріали та адреси кращого передового педагогічного досвіду України, області, району дають змогу вчителям співставити стратегічні напрямки соєї роботи з сучасними тенденціями в освіті. В гімназії організована активна робота з пошуку носіїв передового педагогічного досвіду серед вчителів та вихователів. Так, протягом двох років вивчається досвід роботи вчителів гімназії Пшеничного О.М. (вчитель історії), Завадської О.О. (вчитель фізики).


Методичний кабінет є центром діагностичної роботи з визначення рівня професійної компетпнції педагогічних працівників.  Організація методичної роботи в гімназії здійснюється на діагностико-прогностичній основі, адже діагностування містить контроль, перевірку, накопичення статистичних данних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку навчально-виховного процесу й виконує наступні функції:

 1. контрольно-інформаційну;
 2. корегуючу;
 3. відновлювальну;
 4. компенсаторну;
 5. пропагандистську.

Діагностування здійснюється шляхом відвідування адміністрацією гімназії уроків, позакласних заходів, аналізу виступів учителів на засідання педагогічної ради, науково-практичних конференціях, педагогічних консиліумах, участі в роботі методичних об’єднань, творчих груп. Гімназія має свою систему здійснення діагностики. Вона складається з таких етапів:

 1. Наприкінці навчального року творча група, до складу якої входять директор, заступники директора, психолог, педагоги-професіонали, готьує діагностични анкети з переліком основних питань, що стосуються основних компетенцій вчителів.
 2. Для того, щоб вчителі могли об’єктивно оцінювати свою професійну діяльність, відповідаючи на запитання анкет, слід здійснити підготовчу роботу, яка передбачає навчання вчителів навичок самоаналізу.
 3. Учителі заповнюють діагностичні анкети. Діагностику здійснює психолог.
 4. На основі діагностичних анкет складається діагностична карта (Див. додаток)
 5. Аналіз кожної колонки діагностичної карти дає адміністрації гімназії  змогу виявити можливості педагогічного колективу щодо кожного аспекту навчально-виховного процесу, допомагає спланувати методичну роботу з урахуванням потреб і можливостей педагогічного колективу, визначати конкретні шляхи її вдосконалення, обирати єдину науково-методичну проблему, а такожконкретно бачити, кому з педагогів потрібна методична допомога, хтоз учителів може її надати.

Узагальнення показників діагностичної карти допомагають у виборі:

  1. форм індивідуальної роботи з вчителями;
  2. планування мети відвідування уроків у конкретних вчителів;
  3. виявлення труднощів у роботі окремих вчителів з метою надання їм методичної допомоги (підбір потрібної літератури, адрес перспективного педагогічного досвіду, надання інформації про нове в науці та психолого-педагогічній практиці);
  4. необхідних та актуальних форм роботи з вчителями (ділові ігри, тренінги, відкриті уроки та ін.).

Діагностична карта дає змогу скласти характеристику реальних професійних можливостей кожного вчителя на основі вивчення його професійних якостей, визначитизавдання педколективу на перспективу. Дані діагностичних анкет вказують шляхи надання адресної допомоги вчителям, можливості використання наявного досвіду роботи.
Шкільна діагностична карта є структурою динамічною: її зміст постійно оновлюється (питання, вже опановані педагогічним колективом, знімаються і замінюються іншими, більш актуальними), форми пібираються оптимально збалансовані, відповіджні до професійних запитів.


На основі даних внутрішкільного контролю, за результатами відвіданих протягом навчального року уроків, виховних заходів, співбесід з вчителями, наприкінці  навчального року затупник директора з навчально-методичної роботи вносить в діагностичну карту об’єктивну оцінку діяльності вчителя (через дріб, де в чисельнику міститься самооцінка вчителя, а в знаменнику – оцінка діяльності педагога, виставлена адміністрацією гімназії).


Такий підхід дає змогу відстежувати динаміку самовдосконалення, самонавчання, професійного зростання вчителя і, зрештою, порівнювати самооцінку вчителя з оцінкою його діяльності адміністрацією.


Окреме приміщення методичного кабінету дозволяє проводити семінари, засідання методичних об’єднань, роботу творчих груп. В кабінеті зберігаються матеріали науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів, предметних методичних об’єднань, творчих груп.

Щороку на засіданні педагогічної ради  грунтовно аналізується якість та результативність роботи методичного кабінету, методичної роботи, визначаються її концептуальні тенденції, вивчаються інтереси й запити працівників, на діагностичній основі планується методична робота та визначається її структура на новий навчальний рік. У перспективі роботи методичного кабінету – подальше удосконалення інформаційних, методичних та організаційних умов для організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників гімназії. Зокрема, організація так званих ,,предметних столів” (для вчителів української мови й літератури, математики, хімії і біології, іноземних мов тощо), тобто столів, де було б зосереджено всю наобхідну нормативну науково-методичну, інструктивну літературу з певного предмета. Всі робочі місця планується обладнати з урахуванням ергономічних, техніко-естетичних, тематичних вимог людини розумової праці.


Керівництво та педагогічний колектив гімназії як закладу нового типу перебуває у творчому пошуку оригінальних нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем.

 

Меню

Історія сайту

Жовтень 2009

Даний сайт було створено учнями 11-А класу, випускниками 2009-2010 навчальних років, Беденком Анатолієм та Глінським Євгеном, як подарунок школі від випускників. Докладаючи немалих зусиль, сайт створювали протягом декількох місяців, починаючи з жовтня 2009 року. Висловлюємо велику вдячність вчителю інформатики - Ларисі Володимирівні Батраковій, лаборанту - Беденку Олегу Миколайовичу, директору гімназії - Пшеничному Олександру Миколайовичу, а також іншим вчителям і вихователям, за допомогу та сприяння під час створення сайту.

На далі ми також будемо обновляти, редагувати і зміцнювати цей сайт!